تو در مناسبات خود احساس ناامنی میکنی ؟
سوالی داری ؟
میخواهی با کسی درینمورد صحبت کنی ؟
اینجا کسانی هستند که به حرف های تو گوش دهند

دست زیر االشه ننشینید . گوش شنوا میتواند که از تو حمایت و پشتیبانی کند و مشترکن یک راه حلی برایتان پیدا کند. برای معلومات بیشتر تو میتوانی به لسان خود به گوش شنوا زنگ بزنی . لینک و نمرات تیلفون :

با ما تماس بگیرید

چه اتفاقی پیش می اید؟

 • همسر تان شما را چک میکند که شما چکار میکنید، لباس ها ،موبایل ،صفحات شبکه های اجتماعی ،و تماس های تانرا چک میکند,
 • شما نمیتوانید که با اعضای فامیل و دوستان خویش هنگامیکه خواسته باشید دیدار و مالقات کنید . شما کامال احساس تنهایی میکنید.
 • شما نمیتوانید هنگامیکه خواسته باشید از خانه بیرون برآیید و یا به خانه برگردید.
 • شما اجازه رفتن به کار ، به کورس های زبان و تعقیب کورس های حرفوی را ندارید.
 • هیچ کسی به شما گوش نمیدهد و خودتان نیز نمی توانید در مورد اتفاقاتی که با شما و اطفال تان رخ میدهد تصمیم گیرنده باشید
 • همسر ات تهدید میکند ، که اسناد تو و اطفال ات را میتواند دوباره مسترد کند.
 • شما اجازه ندارید که از پول شخصی و کارت بانکی خود طوری که خواسته باشید استفاده کنید.
 • شما اجازه ندارید که با شخص مورد عالقه تان ارتباط داشته باشید
 • شما لت و کوب شدین
 • سکس یا همخوابی جبری با شما صورت گرفته.
 • شما ناخواسته لمس شده اید و ازین خاطر نمیتوانید به هر کجا بروید.
 • شما احساس صدمه میکنید
 • اعتماد به نفس شما ازبین رفته است
 • تو احساس تحقیر میکنی
 • شما قفل و در بازداشت هستید
 • اینها نمونه های خشونت های فزیکی،جنسی،مالی،روانی و عاطفی بودند.
 • (..)

شما اکثرن از ترس صحتمندی خود و فرزندان تان رنج می کشید .شما به کسانی ضرورت دارید که حرف های تانرا بشنوند.

شما به اشکال مختلف می توانید که وضعیت خویشرا بهبود بخشید:

 • شما میتوانید که اطالعات را پیدا کنید،شما میتوانید برای کسی زنگ بزنید. شما میتوانید که به جایی بروید.
 • شما حق دارید که خواهان کمک شوید .زمان و جای آنرا خودتان حق دارید که انتخاب کنید
 • هیچکسی حق ندارد که بزور شما را توقف دهد و زمینگیر سازد

اینجا انسان های اند که میخواهند حرف های ترا بشنوند و باهم در مورد راه های برون رفت از پرابلم ها با تو یکجا فکر نموده و به تو کمک کنند. شما درینجا حق دارید که از تیلفون های) انانیم( ناشناس استفاده کنید. لست و صفحات این نمرات با جزیات تماس گوش شنوا به هر لسان بصورت جداگانه ضمیمه می گردد.

اگر در ارتباط به حقوق اطفال تان سوالی دارید با این نمبر در تماس شوید: همچنان شما حق دارید که با اطفال خود دیدن کنید هیچکسی این حق را از شما گرفته نمیتواند.

شما میخواهید بدانید که چه کاری میتوانید انجام دهید.

برای تصمیم گیری در مورد وضعیت شما ،مهم است که تمام گزینه ها و حقوق خود را بدانید. با تیلفون نمودن به مرکز گوش شنوا شما با دادن معلومات از وضعیت زندگی ، از تصامیم و پیشنهاد راه های حل انها ناشناس باقی مانده و هیچگونه مسوولیت ندارید. ] لینک و نمرات تیلفون[ .

با ما تماس بگیرید

شما خودتان نیز میتوانید که معلومات های مهم را جستجو کنید. سرویس های خدمات و معلومات به زبان نیدرلندی / فرانسوی اینها اند:

چه کاری میتوانید شمامیتوانید انجام دهید؟

شما به کجا میتوانید مراجعه کنید ؟

گوش شنوا به لسان خودتان :

هیچ تردیدی نداشته باشید که شما با تماس گرفتن به یک سرویس گوش شنوا به لسان خودتان ، ناشناس باقی میمانید تو تنها نیستی .اینجا کسانی اند که حرف های ترا بشنوند.

با ما تماس بگیرید

برای کمک های اجتماعی و اطالعات عمومی

اگر با تو خشونت صورت گرفته ، به نمبر 1712 زنگ بزن. این تیلفون رایگان است و در فاکتور تیلفون هایتان نیز ثبت نمیشود. بیشتر معلومات www.1712.be شما نیز میتوانید که به نمبر تیلفون080030030( فرانسوی( ویا لینک ذیل تماس بگیرید:www.ecouteviolencesconjugales.be

زنگ بزن ایمیل نوشته کن و یا خودت به مرکز تامینات اجتماعی مراجعه کن ]سوسیال هاوز[ . در سوسیال هاوز داستان زندگی شما را میشنوند و یکجا با خودت انرا بررسی میکنند که چگونه به تو کمک کنند.تماس با سوسیال هاوزها محرم و رایگان است .در تمام قلمرو فالندرن مراکز سوسیال هاوزها وجود دارند برای معلومات بیشتر به سایتwww.caw.be مراجعه کنید. و یا به تیلفون ذیل تماس بگیرید : 078150300.

اگر به حمایت داکتر روانشانسی ، مشوره حقوقی ودیگر کمک ها ضرورت دارید به این نمبر تیلفون و یا لینک تماس بگیرید: www.ecouteviolencesconjugales.be

مرکز عمومی امور اجتماعی - OCMW هر شهرداری و والیت از خود مرکز عمومی امور اجتماعی دارند که طیف گسترده خدمات برای شما اراهه میکنند.اگر میخواهید که باالی کسی عریضه کنید و یا به کمک حقوقی ضرورت دارید به مرکزعمومی خدمات اجتماعی والیت خویش مراجعه کنید. برای معلوات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه کنید:www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw

برای دریافت خدمات کمک و مراقبت از محل مسکونی خویش میتوانید به این سایت مراجعه کنید: www.desocialekaart.be

برای پنگاه امن

جزیات تماس به پناگاه ها ، به پناگاه های امن ، به مراقبت خانه ها از زنان را از شماره تیلفون 1712 بدست آورده میتوانید.اوقات کار ازروز دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 17 ویا از طریق سایت ذیل مراجعه کنید : www.caw.be اگر به حمایت داکتر روانشانسی ، مشوره حقوقی ودیگر کمک ها ضرورت دارید به این نمبر تیلفون و یا لینک تماس بگیرید: www.ecouteviolencesconjugales.be\maisons.php 0800 30 030 (Frans))فرانسوی)

Juridische informatie

برای گرفتن مشوره های قانونی وبرای دریافت کمک های قانونی شما میتوانید که نزد وکیل مراجعه کنید. مشوره اولی همیشه رایگان است. اگر شما پول پرداخت وکیل را ندارید در آن صورت حق دارید که از خدمات وکالی رایگان استفاده کنید. معلومات بیشتر در مورد دریافت کمک های حقوقی و وکیالی مدافع را از سایت های ذیل دریافت کنید:

اطالعات در مورد وضعیت اقامت

قربانی های خشونت شوهران باید محافظت شوند ولو اگر در اثر پیوستن مجدد اعضای خانواده درینجا اقامت داشته باشند. خودتان بررسی کنید که شما تا حال چه اقداماتی کرده اید. ممکن بهتر است که وکیل تان محافظت شما را تحت کنترول بگیرد که عواقب اقامت شما در بلژیک نیز مدنظر گرفته شود . برای معلومات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه کنید www.cire.be . Contact: +32 (0)2 629 77 10

برای معلوات بیشتر در مورد وکالی مدافع ، اسناد اقامت ، حقوق اتباع خارجی ،قانون بین المللی حقوق خانواده به سایت های ذیل مراجعه کنید .مثال : زمانی تو و یا همسرت پاسپورت و یا ویزه اقامت کدام کشور دیگر را داشتید یا نه به این سایت ها مراجعه www.integratie-inburgering.be/juridische-dienstverlening و یا زنگ بزنید: 02 205 00 55 برای اطالعات بیشتر به این سایت ها مراجعه کنید www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht www.progresslaw.net

پولیس و کمک های طبی

برای ثبت هر برخورد خشنی که با شما صورت مییگیرد به نزد داکتر و یا به شفاخانه بروید.به کارمندان طبی اجازه دهید که آنرا ثبت کنند و از داکتران بخواهید که آنرا در دوسیه تان نگهداری کنند . داکتران شما بصورت خاصی به دستورالعمل های قربایان خشونت ها از سوی همسران تخصص دارند و میدانند چه کاری کنند.ا

More information about your local police zone can be found on www.politie.be/nl

برای معلومات بیشتر به پولیس منطقوی و ساحوی تان به سایت ذیل مراجعه کنید. اگر حیات شما در خطر و به کمک عاجل ضرورت دارید در آنصورت به نمبر 101 زنگ بزنید ، پولیس وظیفه دارد تا به شما کمک رساند. اگر به کمک عاجل طبی ضرورت دارید فورا به نمبر 112 زنگ بزنید.

اطالعات عمومی

معلومات در مورد خشونت های همسران :

خشونت با همسر مجازات دارد.

هرگاهی میخواستید که در نزد پولیس یک شکایت درج کنید به نکات ذیل توجه کنید:

 • تمام تصدیق های را که داکتر و یا شقاخانه برایتان داده و در آن خشونت علیه شما تصدیق شده با خود داشته باشید
 • فوتو و یا فوتو کاپی اسناد و شواهد را با خود بگیرید. مثال : اسناد شواهدی و یا تصدیق نامه های داکترا ن ، خط ها ، عکس ها وغیره. و از داکتر تان تقاضا کنید که ورق های اصلی آنرا با دقت برایتان نگهداری کند.
 • قبل ازاینکه امضا کنید ورقه عریضه تانرا خوب با دقت بخوانید. اگر کدام نواقص و یا کمبودی در آن پیدا میکنید بهتر است که آنرا درست و اصالح کنید.
 • تقاضا کنید که یک کاپی عریضه و یا شکایت نامه را بادرج نمبر وارداه و با درج نام کسی که آنرا پزیرفته و راجستر کرده برایتان . جمع آوری این اسناد ها برای گرفتن طالق و یا گرفتن اپارتمان علیحده به شما کمک میکند.

در صورتیکه شما بخواهید به پناگاه امن بروید :

 • تمام اسناد های مهم خود و اطفال تانرا از قبل آماده بسازید. کارت شناسنامه ، نمبر مدد معاش اطفال، نکاحنامه و قرارداد نامه ازدواج تانرا با خود بگیرید. اگر یکجا و بدون راجستر و نکاح زندگی میکنید : اسنادیکه درین مدت کدام چیزی و یا لوازم جانبی خریداری نموده باشید و یا جایی را برای تجارت اجاره کرده باشید با خود گیرید. همچنان در صورتیکه لت و کوب شده باشید تصادیق داکتر را نیز داشته باشید.
 • امکان میرود : برای پرداخت کرایه ترانسپورت و انتقال اموال تان به نزد دوستان و آشنایان تان به پول ضرورت پیدا کنید ، بهتر است که از قبل
 • برای آن تیاری بگیرید. بهتر است تا در یک بکس خورد لباس ها و لوازم ضروری خود را ازقبل تیار نموده در نزد همسایه و یا یک شخص قابل اعتماد تان بگذارید تا در صورت ترک نمودن عاجل از منزل آنرا با خود بگیرید.
 • دارایی های شخصی و چیزهای که به شما میراث رسیده است از قبیل جواهرات و چیز های ارزشمند را باید پیش از پیش ازمنزل
 • خارج بسازید. اگر تراسپورت شخصی دارید : اجناس ضروری را درآن جابجا نموده تا درصورت ضرورت با احساس راحتی از آنان استفاده کنید.
 • پیش از ترک منزل ازاشیای که درآنجا باقی مانده عکاسی کنید تا در آینده بر ضد تان دعوایی نشود. پیش ازینکه حرکت کنید امضا
 • شوهرتانرا ازباقیمانده مقدار پول در حساب بانکی تان بگیرید تا در آینده بر ضد تان استفاده نگردد.
 • از اداره پست تقاضا کنید که دیگر به آدرس سابقه تان بنام تان پست روان نکنند و یک پست بکس پستی جدید برایتان افتتاح کنند

Bron: www.vzwzijn.be/upload/docs/ZIJN_folder2_slachtoffervanpartnergeweld.pdf